ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΝΟΜΟΙ - NOMOI Π.Δ."
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
NOMOΣ 4019/2011 (ΦΕΚ Α΄ 216/30.09.2011)

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

              

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 216

30 Σεπτεμβρίου 2011

____________________________________________________

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4019

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ισχύουν τα εξής:

1. «Κοινωνική Οικονομία» είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

2. «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

3. «Ένταξη» είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

4. «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.

Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.

β) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

5. «Κοινωνική Φροντίδα» είναι η παραγωγή και παροχή αγαθών, καθώς και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Άρθρο 2

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν.1667/1986, καθώς και όσων ορίζει το άρθρο 12 του ν.3842/2010.

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού - προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

3. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνεται και το καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο χορηγείται και ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες για την καταχώριση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και των δικαιολογητικών, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών που αυτός υποβάλλει.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

4. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην παράγραφο 3, προκύψει ότι η αίτηση και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί παρέλθει άπρακτη ή αν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρίζεται. Αν ο αρμόδιος υπάλληλος αρνηθεί αδικαιολόγητα να εγγράψει την Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, εφαρμόζεται το άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ..

5. Η διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζεται αναλόγως και για την τροποποίηση καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ..

6. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο.

7. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.

8. Με την καταχώριση στο Μητρώο οι Κοιν.Σ.Επ. υπάγονται στις κατά περίπτωση ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 3

Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η σύσταση της Κοιν.Σ.Επ., η σχέση μεταξύ μελών της, η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν. 1667/1986 (Α΄ 196), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1,2 και 8 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 2, 3, 7 και 8 του άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το άρθρο 8, η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 1667/1986.

2. α) Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ.Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού.

β) Για τη σύσταση μπορεί να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές της Κοιν.Σ.Επ.. Το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

γ) Το πρότυπο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε Κοιν. Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

4. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους – εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

5. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης.

6. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

7. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.

8. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

9. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Σχέσεις μεταξύ των μελών και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

1. Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986. Τα νέα μέλη αποκτούν υποχρεωτικά τουλάχιστον μία συνεταιριστική μερίδα, η ονομαστική αξία της οποίας ορίζεται είτε αντίστοιχη προς αυτή των υφιστάμενων συνεταιριστικών μερίδων είτε ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζεται στο καταστατικό.

2. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και προκαλεί την τροποποίηση του καταστατικού. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ. με δήλωση που υποβάλλεται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος μέλους επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κοιν.Σ.Επ..

3. Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η έγκριση της μεταβίβασης από τη Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η παράνομη ή καταχρηστική άρνηση της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλεται εντός προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ..

4. Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εφόσον το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το νόμο αυτόν και το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται μη ανεκτή η παραμονή του στην Κοιν.Σ.Επ..

Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να εξειδικεύει τους λόγους αποβολής ενός μέλους. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης αποβολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986.

5. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει ή αν είναι νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.

6. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοί της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

7. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999.

Άρθρο 5

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.

τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών ή με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/ 1986.

Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ.

Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 6

Διοικούσα Επιτροπή

1. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο μελών. Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 3867/2010 (Α΄128).

Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται με το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών και μικρότερη των δύο. Η θητεία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών. Εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 7,8 και 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον παρόντα νόμο, στο ν. 1667/1986, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ..

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 1667/ 1986.

Άρθρο 7

Διανομή κερδών

1. Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή, οπότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 8

Πόροι

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας της, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, έσοδα από άλλα προγράμματα, κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

Άρθρο 9

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του άρθρου 12 του ν. 2716/1999: α) έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Άρθρου Δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), καθώς επίσης και από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και β) δύνανται να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

Άρθρο 10

Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1. Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ..

2. Το άρθρο 71 και οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) εφαρμόζονται αναλόγως και για τις Κοιν.Σ.Επ..

3. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Άρθρο 11

Έλεγχος και κυρώσεις επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

1. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 14, καθώς και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα: α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παρέχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάσταση της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των Κοιν.Σ.Επ. και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβιάσεων. Οι έρευνες και οι έλεγχοι από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας διενεργούνται υπό τις εγγυήσεις του άρθρου 9 του Συντάγματος και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπον και κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών με τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2251/ 1994 (Α΄ 191) από Κοιν.Σ.Επ.. Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου και να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος, πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) ευρώ έως δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, την οριστική διαγραφή της.

4. Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου του άρθρου 14 διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 10 με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά μετέχουν, από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ. Τα κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου αυτού ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 17.

5. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Τα ποσά που εισπράττονται θα αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

6. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη νομοθεσία.

7. Αν Κοιν.Σ.Επ. που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος κατά τόπον Περιφερειάρχης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό ή να εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο αυτό. Η απόφαση περί διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Άρθρο 12

Δίκτυα Συνεργασίας, Δυνατότητα Συμπράξεων και Προγραμματικές Συμφωνίες

1. Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους με αντικείμενο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή υπηρεσιών ή την υλοποίηση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς.

2. Για τη συνεργασία απαιτείται απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. και καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας με ιδιωτικό συμφωνητικό.

3. Σε περίπτωση δημιουργίας δικτύου οικονομικής συνεργασίας, αυτό δεν έχει διακριτή νομική προσωπικότητα.

4. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συμπράττουν δημιουργώντας κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ενώσεις και κεντρικές ενώσεις, καθώς και ευρωπαϊκούς συνεταιρισμούς ή ευρωπαϊκούς ομίλους.

5. Οι Κοιν.Σ.Επ. ως συμβαλλόμενοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των αντισυμβαλλομένων, τηρουμένων, κατά τα λοιπά, των αναφερομένων στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 13

Λύση και εκκαθάριση

1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται αν τα μέλη μειωθούν κάτω του ελάχιστου ορίου κατά τον παρόντα νόμο. Επίσης λύεται, είτε σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 είτε λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του παρόντος οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο οικείο Μητρώο. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ. και, όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η Κοιν.Σ.Επ διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να εξοφλήσουν τα χρέη και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της Κοιν.Σ.Επ.. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 Κ.Πολ.Δ.. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δεν διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το άρθρο 6 του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικώς για τη λειτουργία των εκκαθαριστών.

3. Αν η Κοιν.Σ.Επ. διαγραφεί από το Μητρώο του άρθρου 14 με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου 11, λύεται αυτοδίκαια και τίθεται σε εκκαθάριση.

4. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης οδηγεί σε αυτοδίκαιη διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από τα οικεία Μητρώα.

Άρθρο 14

Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

1. Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και αποτελείται από τα εξής επί μέρους μητρώα:

α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον παρόντα νόμο και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του ν. 2716/1999. Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και Κοι.Σ.Π.Ε. αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 και απολαμβάνουν των οικονομικών κινήτρων και μέτρων στήριξης του άρθρου 10.

β. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

αα) έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την κοινωνική ωφέλεια μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,

ββ) αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου,

γγ) εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων,

δδ) έχουν αυτονομία στη διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους,

εε) προβλέπουν τη χρησιμοποίηση των κερδών τους για τους καταστατικούς σκοπούς τους και δευτερευόντως τη δυνατότητα περιορισμένης έκτασης διανομής των κερδών αυτών,

στστ) λειτουργούν με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης,

ζζ) οι δραστηριότητές τους εντάσσονται αποκλειστικά σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και

ηη) αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους τουλάχιστον επί μια τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο.

Οι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας που εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και να εντάσσονται στο ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

2. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.»

β) Στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 τηρείται το Γενικό Μητρώο της παραγράφου 1 του παρόντος νόμου και τα επί μέρους μητρώα αυτού.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3144/2003 και μετά το εδάφιο «Των Διευθύνσεων και Τμημάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής: τέσσερις (4) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού.»

Άρθρο 15

Συντονιστικός φορέας πολιτικών ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας

Η Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που έχει συσταθεί με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 180691/7.2.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β΄ 148), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία». Υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συστάθηκε με το π.δ. 475/1993 (Α΄ 205) και μετονομάστηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2224/ 1994 (Α΄ 112), και είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.

Άρθρο 16

Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς

1. Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς είναι αυτές κατά τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές στο στάδιο ανάθεσης λαμβάνουν υπόψη σημαντικές κοινωνικές πτυχές ως κριτήρια ανάθεσης. Ενδεικτικά, ως τέτοια κριτήρια νοούνται:

α) οι ευκαιρίες απασχόλησης,

β) η κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

γ) η ισότητα ευκαιριών,

δ) ο σχεδιασμός της προσβασιμότητας για όλους,

ε) η συνεκτίμηση των κριτηρίων αειφορίας, στα οποία περιλαμβάνονται θέματα ηθικού εμπορίου και

ζ) η ευρύτερη εκούσια συμμόρφωση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ).

2. Για την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. α) Συνιστάται εννεαμελής Διυπουρ γική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

αα) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τον αναπληρωτή του.

ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τον αναπληρωτή του.

γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του.

δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον αναπληρωτή του.

στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του.

ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τον αναπληρωτή του.

ηη) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

θθ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον αναπληρωτή του.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής και δύο από τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται ως Πρόεδρος και αναπληρωτής του.

4. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι φορέων ευπαθών ομάδων και ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη γνωμοδότηση στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας της.

β) Την πρόταση προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν κριτήρια Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

γ) Την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων.

δ) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς κάθε αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

ε) Την εισήγηση για την εφαρμογή του άρθρου 18 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και τους ειδικότερους όρους ανάθεσης συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων προσφορών από φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας.

στ) Την εισήγηση για την εφαρμογή της κοινωνικής ρήτρας εκτέλεσης στις δημόσιες συμβάσεις.

ζ) Την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Πολιτικής Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

η) Την εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους συναρμόδιους Υπουργούς, για την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής των Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας που προ βλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αμοιβή.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του.

7. Η νομική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αντίστοιχα και εναλλάσσονται αναλόγως του θέματος.

Άρθρο 17

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 11.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών δύνανται να κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 11. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου είσπραξης και απόδοσης των ποσών των προστίμων της παραγράφου 5 του άρθρου 11.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζεται η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου της εκκαθάρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 13.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του, τεχνική ή μη, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14, οι προδιαγραφές και τα κριτήρια πιστοποίησης των νομικών προσώπων που εγγράφονται στα επί μέρους Μητρώα, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους σε αυτά, οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή τους, η μορφή και το περιεχόμενο του προτυποποιημένου καταστατικού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια εγγραφής και πιστοποίησης των Κοιν.Σ.Επ. προσδιορίζονται με βάση τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 και τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται θέματα λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 16, ο τρόπος λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για την πραγματοποίηση του έργου της.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίζονται τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 16.

Άρθρο 18

Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

1. Δικαιούχοι πράξεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 και του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 (Α' 267), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3840/2010 (Α' 53) και ισχύει, για:

α) τη δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,

β) τη δράση 1 «Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», της κατηγορίας παρέμβασης 2 «Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και

γ) τη δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργη ό D_τικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και καλούνται Αναπτυξιακές Συμπράξεις.

2. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κατηγοριών παρέμβασης. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον έως πέντε (5) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πράξης που έχουν αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεν υποχρεούνται σε κοινές εισφορές, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό τους.

3. Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α' 87) και της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α' 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) oι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών εταίρων, επί ποινή απαραδέκτου, άλλως δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι κατά την έννοια της παραγράφου 1.

4. Στην περίπτωση συμμετοχής τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ως εταίρων σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, η οικονομική διαχείριση των έργων τους ανατίθεται σε Ειδικούς Λογαριασμούς που λειτουργούν στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

5. Κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, οι φορείς της παραγράφου 3 θα πρέπει να έχουν συνάψει έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, χωρίς όμως να τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του καταστατικού, που θα συνοδεύεται από σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των συμμετεχόντων εταίρων. Σε κάθε περίπτωση οι διατυπώσεις δημοσιότητας για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της Απόφασης ένταξης της πράξης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποκτά νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 784 Α.Κ. και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων και συμπληρωματικά από τις διατάξεις των άρθρων 741 και επόμενα Α.Κ.. Στο καταστατικό της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να ορίζεται ο εταίρος που θα αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή.

6. Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Συντονιστής Εταίρος και ο Διαχειριστής.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη. Κάθε εταίρος ορίζει από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να αντικατασταθεί από τον φορέα, τον οποίο εκπροσωπεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) εκλέγει τον Διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύμπραξης,

β) θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας,

γ) αποφασίζει για το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και για τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών αυτής και

δ) είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συντονιστή Εταίρου και του Διαχειριστή.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός αν άλλως ορίζεται στο καταστατικό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που εκλέγεται εκ των μελών του, εκπροσωπεί την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου.

8. Ο Συντονιστής Εταίρος:

α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

δ) μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

ε) ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ) προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα για την εξέλιξη της υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης έγγραφα,

ζ) καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους,

η) παρακολουθεί τη λειτουργία των παραπάνω διαδικασιών,

θ) τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία της πράξης, της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τα προϊόντα αυτής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, φυσικό πρόσωπο, εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου. Ο Διαχειριστής:

α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

β) παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει,

γ) καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης,

δ) πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει την ευθύνη του Δημοσίου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α' 247), όπως κάθε φορά ισχύει.

10. Η αποχώρηση εταίρου επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ανάληψης του έργου του αποχωρούντος από υφιστάμενους εταίρους ή ταυτόχρονης αντικατάστασής του από νέο. Η αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης. Μετά την αποχώρηση και αντικατάσταση εταίρου, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ενημερώνει το φάκελο της Διαχειριστικής Επάρκειας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, όπως αυτές απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις, ανακαλείται η απόφαση ένταξης της πράξης και επέρχονται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών.

Η αντικατάσταση του Συντονιστή Εταίρου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών του Δ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης και μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή υλοποίηση του έργου.

11. Για την ένταξη, την εκτέλεση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ανωτέρω δράσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των σε εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και οι διατάξεις κάθε συναφούς κοινοτικής ή εθνικής ρύθμισης.

12. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις οφείλουν να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις και τα οικονομικά στοιχεία που προβλέπονται από τις σχετικές με τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων διατάξεις και υπέχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις που συνεπάγονται τη διακοπή της χρηματοδότησης ή τη μείωση του ύψους της και απαιτούν την επιστροφή των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που απορρέει από την εκτέλεση της πράξης υφίστανται για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά το κλείσιμο του επιχειρησιακού προγράμματος και τουλάχιστον μέχρι το έτος 2020, δηλαδή και μετά τη λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με ειδική μνεία στο Καταστατικό της έγγραφο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα νομικά πρόσωπα που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη λυθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και, ως εκ τούτου αποχωρήσει από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και αντικατασταθεί από νέο μέλος ή το έργο του αναληφθεί από υφιστάμενους εταίρους, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, τότε ο εταίρος που αντικαθιστά τον αποχωρήσαντα υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δεύτερου, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του αποχωρούντος μέλους, κατά τα ανωτέρω, που έχει ως συνέπεια την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης, την ευθύνη φέρουν τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούσαν τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου που λύθηκε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα λοιπά μέλη της αναπτυξιακής σύμπραξης.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του τυχόν συναρμόδιου κάθε φορά Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

14. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Άρθρο 19

1. Δικαιούχος του ΟΕΚ, στον οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είτε έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του ΟΕΚ για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας είτε έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει:

α) Εφόσον μέρος του ποσού ή ολόκληρο το ποσό της οφειλής του έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά τη δημοσίευση του παρόντος, την εξόφληση του ποσού αυτού, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται μετά την τακτική και εμπρόθεσμη καταβολή όλων των δόσεων της ληξιπρόθεσμης οφειλής, και το ποσό εκπίπτει από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος έκπτωσης από το δικαίωμα. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο δύο μη συνεχόμενες φορές και συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής διπλάσιας δόσης τον επόμενο μήνα από τη μη πληρωμή. Η επανάληψη μη καταβολής δόσης για τρίτη φορά ή για δεύτερη συνεχόμενη ή η μη καταβολή της διπλάσιας δόσης, κατά τα ως άνω, συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, αφού αφαιρεθούν αυτά που έχουν ήδη καταβληθεί. Προϋπόθεση για τη συνέχιση της υπαγωγής στη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής της ληξιπρόθεσμης οφειλής αποτελεί επιπλέον η συνεχής και αδιάλειπτη καταβολή των τρεχουσών δόσεων της οφειλής. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που έχει υπογραφεί.

β) Εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή και υπολείπεται άληκτο κεφάλαιο, την εφάπαξ εξόφληση αυτού με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.

γ) Εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος, επιδοτείται από αυτόν και έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και για όσο χρόνο πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, την αναστολή της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου και την ισόχρονη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, με ανώτατο χρονικό όριο αναστολής την 31η Δεκεμβρίου 2012. Αν επιπλέον έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, μπορεί για το ποσό αυτό να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση της περίπτωσης α΄.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΚ, καθορίζονται όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τρόπος και χρόνος υπαγωγής δικαιούχων του ΟΕΚ σε ρύθμιση οφειλών, οι οποίες εξυπηρετούνται από τράπεζες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη ρύθμιση αυτή.

3. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι 30.12.2011 και αφορά στεγαστική παροχή αποκλειστικά από κεφάλαια του ΟΕΚ, η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Οργανισμού. Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα. Η παράγραφος 1 αφορά τους δικαιούχους του ΟΕΚ οι οποίοι έτυχαν στεγαστικής παροχής αποκλειστικά από κεφάλαια του Οργανισμού, η εξυπηρέτηση και η παρακολούθηση της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες αυτού.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΕΚ, εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού του αριθμού των δόσεων, υποβολής της αίτησης και καταβολής της οφειλής, η διαδικασία για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση τροποποιείται ή συμπληρώνεται κάθε διάταξη η οποία αφορά τον Κανονισμό «περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ» (υ.α. 30727/4815/4.8.1971, Β' 661).

Άρθρο 20

Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α' 138), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6) και όπως η ανωτέρω περίπτωση προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3518/2006 (Α΄272), προστίθενται υποπεριπτώσεις ιι΄έως ιηιη΄ ως εξής:

«ιι) Γλυκογονίαση τύπου ιβ

ιαια) Έλλειψη Ορνιθο-Καρβαμυλο-Τρανσφεράσης

ιβιβ) Πνευμονική Υπέρταση

ιγιγ) Ιδιοπαθή Αιμολυτική Αναιμία - Θρομβοπενική Πορφύρα

ιδιδ) Νυχτερινή Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία

ιειε) Χρόνια Νεφρική Νόσο ΧΝΝ (στάδιο 3 και 4)

ιστιστ) Ομόζυγη Μεσογειακή Αναιμία και Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία και Ομόζυγη Δρεπανοκυτταρική Αναιμία

ιζιζ) Νόσος Niemann - Pick τύπου C

ιηιη) Υπερφαινυλαλανιναιμία».

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, τέσσερις συνολικά υπάλληλοι των εν λόγω Υπουργείων ή των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Γραμματείας του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Η κατά τα ανωτέρω απόσπαση λήγει με τη λήξη της θητείας του Προέδρου.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να λαμβάνουν, από τον φορέα υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.

3. α. Η προθεσμία που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) παρατείνεται μέχρι 31.12.2011.

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

β. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού μεταφέρονται σε αυτήν άτομα από το διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 17, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση θ' του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησής τους και των αναγκών της υπηρεσίας.»

γ. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το διάστημα μέχρι 31.12.2011 τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις, εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού.

Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού, εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

δ. Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: «10. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συστήνεται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 3 και ο οποίος προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων. Στην ανωτέρω θέση του Νομικού Συμβούλου διορίζεται δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.»

ε. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία που δύναται να ξεκινήσει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων, τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.»

στ. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Στον ΟΓΑ, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, του Κανονισμού Περίθαλψης Προσωπικού του ΟΓΑ και των άρθρων 7 και 16 παράγραφος 8 του ν. 4169/1961 (Α΄ 81), όπως ισχύουν, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές σε χρήμα και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, οι δε ασφαλισμένοι του λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του λογαριασμού είναι:

αα) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας ΟΓΑ από εισφορές:

ααα) ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι και

ααβ) ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης για περίθαλψη των υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του ΟΓΑ.

ββ) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.»

ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διοικητικό προσωπικό, που έχει υπηρετήσει σε υπηρεσίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1, περίπτωση Βα του άρθρου 23 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ και του ΟΓΑ, με την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του νόμου αυτού.

η. Στο άρθρο 21 του ν. 3918/2011 προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:

«ια. Ο Πρόεδρος μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει στους Αντιπροέδρους, καθώς και σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες.» θ. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχουν τη δυνατότητα επιπλέον διαπραγμάτευσης με φαρμακευτικές εταιρίες για να πετύχουν μεγαλύτερη έκπτωση για κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα που συνταγογραφείται από γιατρό και αποζημιώνεται από τον οργανισμό.»

4.α. Η παράγραφος που προστέθηκε στο άρθρο 8 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) με την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους ιατρούς, οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), α) κατά τα άρθρα 24 και 25 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) (ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σχέση δημοσίου δικαίου) και β) κατά τις διατάξεις του β.δ. 18/1956 (Α΄ 67) και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200) (ιατροί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και μεταφέρονται και θα ενταχθούν στο συσταθέντα νέο φορέα, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισμός) σύμφωνα με τα άρθρα 17 και επόμενα του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), παρέχεται η δυνατότητα να προμηθευτούν από προμηθευτή της επιλογής τους ένα φορητό υπολογιστή (laptop), με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά και να εκτελούν τις ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά των ιατρικών εξετάσεων. Με όμοια απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος θα προσδιοριστεί ο χρόνος υλοποίησής της.

Με την παράδοση του τιμολογίου αγοράς από τους ως άνω ιατρούς στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑΕΤΑΜ), βεβαιώνουν την παραλαβή για χρήση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και εξοφλείται σε αυτούς μετά από νόμιμο έλεγχο, το ποσό που κατέβαλαν για την αγορά του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή (laptop) και μέχρι του συνολικού ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΚΑΕ 0269 «λοιπές πρόσθετες παροχές».

Τα παραπάνω ποσά που θα καταβληθούν στους ιατρούς κατ’ εφαρμογή της παρούσας διάταξης δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία εισοδήματος.»

β. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) έχει εφαρμογή και για το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ).

5.α. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ που συμπληρώνουν μέχρι 30.6.2011 τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), ως ημερομηνία μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται η 1.7.2011. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄.»

β. Η παράγραφος 17 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραγράφων 14 και 15 ορίζεται η 1.7.2011.» 6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου για τα παιδιά, τα εγγόνια και τους προγόνους που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους πριν από την εισαγωγή τους σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή τους σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης, το δικαίωμα σε σύνταξη παρατείνεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.»

7.α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η αληθινή έννοια του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.δ 4104/1960 ( Α΄ 147), είναι ότι οι προβλεπόμενες από αυτό προσαυξήσεις των συντάξεων για παιδιά χορηγούνται μέχρι το χρόνο συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν.δ.95/30/31.7.1973 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η καταβολή της απονεμηθείσης συντάξεως από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ενεργείται κάθε μήνα, ή δίμηνο, ή τρίμηνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Μηνιαία σύνταξη που προκαταβλήθηκε σε αποβιώσαντα εντός μηνός ή διμήνου ή τριμήνου συνταξιούχο δεν αναζητείται.»

8.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του v. 3986/2011 (A΄ 152) και όπως νοείται μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 8 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), εφαρμόζονται από 1.7.2011 για όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύμφωνα με τις παραγράφους αυτές, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

β. Ο περιορισμός του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παραγράφου αυτής με την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, εφαρμόζεται από 1.7.2011 για όσους είναι ήδη ή καθίστανται συνταξιούχοι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, από την ημερομηνία αυτή και μετά.

9.α. Το άρθρο 4 του Κανονισμού «Κατάσταση Προσωπικού ΟΓΑ» όπως εγκρίθηκε δυνάμει της υπουργικής απόφασης 177647/8720/1961 (Β΄ 320), και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εκάστοτε προβλεπόμενες από τις διατάξεις του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες να αποφαίνονται για τα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θέματα υγείας του οποιασδήποτε νομικής κατάστασης, σχέσης και κατηγορίας προσωπικού του ΟΓΑ, για το υπό πρόσληψη προσωπικό, ως και για την απόλυση υπαλλήλου για σωματική ή πνευματική ανικανότητα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος Κανονισμού.»

β. Τα άρθρα 54, 55, 56, 164, 165, 166 και 167 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

γ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

δ. Στο άρθρο 2 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 46 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) εφαρμόζεται και για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).»

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 76 του ν.3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 2.3.2011 και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Ο.Π.Α.Δ., και για όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς αυτών.»

11. Στο τέλος του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. οικ.2/7029/0094/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 213) «Περί κανονισμού παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)», όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 50 ως εξής:

«50. Η υγειονομική περίθαλψη (νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή, οδοντιατρική, φαρμακευτική) των τακτικών υπαλλήλων του Βαρβακείου Ιδρύματος που δεν υπάγονται σε ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, παρέχεται από τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και για τα μέλη των οικογενειών αυτών.

Οι προβλεπόμενες υπέρ του ΟΠΑΔ εισφορές ασφαλισμένων επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ανωτέρω δικαιούμενων περίθαλψης, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, παρακρατούνται από τις αποδοχές και αποδίδονται στον ΟΠΑΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄150).

Η ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη παρέχεται και σε όσους υπαλλήλους του Ιδρύματος συνταξιοδοτηθούν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά των συνταξιούχων υπέρ του ΟΠΑΔ.

Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου.»

12.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«η. Το προσωπικό του τ. Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ που μεταφέρθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και υπηρετούσε την 5η Αυγούστου 2011 στη Διεύθυνση της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου, μεταφέρεται στο ΕΤΕΑΜ με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει.»

β. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 110 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίστανται ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι ενιαίες υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Εφάπαξ Παροχών του Ταμείου στεγάζονται στο κτίριο συνιδιοκτησίας ΤΑΠΙΤ – ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 45 του από 10 Μαΐου 1958 βασιλικού διατάγματος (Περί Κανονισμού Διοικητικής Οργάνωσης του ΤΣΑΥ) (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των Αντιπροσωπειών χορηγείται από το ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών, ποσό κατ’ έτος στους οικείους Ιατρικούς Συλλόγους, βάσει προϋπολογισμού, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών.»

δ. Στο άρθρο 45 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 127) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. Στο Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ), που συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3655/2008, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι από το αυτοδίκαια αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ.»

ε. Η περίπτωση α΄ του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4α του άρθρου 21 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) ασφαλισμένους και συνταξιούχους και».

13. Τα μέλη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.) αυξάνονται κατά δύο (2). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα προσόντα διορισμού όλων των μελών της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των ως άνω μελών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διορίζονται χωρίς άλλη διαδικασία δύο (2) μέλη της Ε.Α.Α. με θητεία όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών.

14. Η από 16.4.2010 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. και της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.», η οποία αφορά στην αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, καθώς και οι κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών, οι οποίες: είτε

α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4 είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α΄ 151).»

16. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ εξαιρούνται επίσης η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920.

Για τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζονται διαδικασίες επιλογής των μελών και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, να ρυθμίζονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.»

17.α. Για τους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ οι οποίοι είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011 είτε έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2010 οφειλής τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 μέχρι την 31.10.2011. Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για όσους οφειλέτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης.

Δικαίωμα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στις διατάξεις της παρούσας, παρέχεται για μία και μόνο φορά και στους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, κατά το άρθρο 48 του ν. 3943/2011.

β. Δικαίωμα υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011 παρέχεται και στους οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κοινών και οικοδομικοτεχνικών έργων ανεξάρτητα αν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απασχολούν ή όχι υπαλλήλους, με κεφαλαιοποίηση των μέχρι 31.12.2010 οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προστίμων και λοιπών εξόδων διοικητικής εκτέλεσης. Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011, υποβληθεί μέχρι την 31.10.2011 παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Το ποσό που θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στην περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31.12.2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000,00 ευρώ.

γ. Ως προς την αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.10.2011, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του ν. 3943/2011.

δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

18. Στο άρθρο 286 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων 40 έως και 44 της παραγράφου II του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί από 1.1.2011, εν όψει της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις ως άνω διατάξεις είναι ισχυρές και αναπτύσσουν όλες τις έννομες συνέπειες αυτών. »

19.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ρευστοποίηση μέρους του ενεργητικού του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. και ιδίως η πώληση κινητών αξιών του Ελληνικού Δημοσίου που ανήκουν στο ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. πριν από την ημερομηνία λήξης τους, προκειμένου να αποδοθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. χρηματικά ποσά σε εκτέλεση των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια, δεν συνιστά κακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ΦΚΑ δύνανται με αποφάσεις των Δ.Σ. τους να δίνουν εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ανταλλαγή ή αντικατάσταση των τίτλων αυτών με άλλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς αυτό να συνιστά κακή διαχείριση.»

20. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ που καταθέτουν αίτηση για συνταξιοδότηση, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον Τομέα για τις παροχές ασθενείας, για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

21. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

22. Η παράγραφος 15 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται επίσης και άλλα σχετικά θέματα και λεπτομέρειες.»

23. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3899/2010 και αφότου άρχισε να ισχύει αυτό, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας", με έδρα την Αθήνα.»

24. Καταργούνται η «Υπηρεσία Εργατικού Συμβούλου Βόννης» και οι «Υπηρεσίες Εργατικού Ακολούθου Μονάχου, Φρανκφούρτης, Στουτγάρδης, Αμβούργου και Ντύσσελντορφ» του άρθρου 18 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 11 του π.δ.436/1991 (Α΄ 159) και το άρθρο 1 του π.δ. 263/1997 (Α΄ 190) και ισχύει σήμερα.

25.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ.152/1991 (Α΄ 61), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

« δ) Τμήμα Διαχείρισης της Πληροφόρησης.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διακίνηση του πληροφοριακού υλικού για τα θέματα της εργασίας στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη και εξασφάλιση των απαραίτητων τεχνικών μέσων για την παρουσίαση και προβολή των θεμάτων αυτών στον παγκόσμιο ιστό του διαδικτύου, στα πλαίσια, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της εγκαθίδρυσης της ηλεκτρονικής διοίκησης. Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών.»

β. Το άρθρο 6 του π.δ. 152/1991 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του π.δ. 293/1992 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Προϊστάμενοι Οργανικών θέσεων

1. Της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών.

2. Των Τμημάτων: α) Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών, β) Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού και γ) Υποστήριξης Συστημάτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και σε περίπτωση που ελλείπουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών.»

26. Η παράγραφος 1B, που προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:

«1Β. Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας και τα μέλη της οικογενείας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) για την περίοδο από 1.3.2009 μέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.»

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
IΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671