ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

  ΘΕΜΑΤΑ


Εύρεση
στα "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ"
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣTA ΘΕΜΑΤΑ
"ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ"

Βάλτε μία λέξη κλειδί ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ   ΕΡΓΑΤΙΚΑ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ   NOMOI Π.Δ. 

Πίσω στην αρχική 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA (από 19/8/2019 ως σήμερα)

Επιλέξτε ΠΟΛ για να την δείτε κατ'ευθείαν

Φ.Π.Α.
Ε. 2175/30.09.2019
Κοινοποίηση της Α.1332/21-8-2019 Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με αρ. (ΦΕΚ Β΄3433/2019- Α.Δ.Α.: 6ΒΕΨ46ΜΠ32-ΠΘΗ) «Τροποποίηση της αριθμ. Α.1218/3-6-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»». 

Ε.2173/26.09.2019
Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 

Α.1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
E.2179/03.10.2019
Κοινοποίηση της από 25/9/2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (142 Α΄) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Ε.2178/03.10.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α΄ 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας. 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤτΕ Αριθμ. πράξης 2683/16.9.2019
Παροχή στατιστικών στοιχείων από τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Απόφαση ΔΕΔ 2387/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
Πρόστιμο άρθρου 54 Ν. 4174/2013 για τροποποιητική δήλωση μίσθωσης. 

Απόφαση ΔΕΔ 2723/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

Απόφαση ΔΕΔ 2664/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/20.09.2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ 33 παρ.4 Ν.2859/2000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΟΥ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2014-31/12/2015.  

Απόφαση ΔΕΔ 2630/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
Φορολόγηση πληρώματος ιδιωτικού σκάφους αναψυχής με βάση τα άρθρα 15 & 16 του ν. 4172/2013 κι όχι όπως φορολογούνται τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού. 

Απόφαση ΔΕΔ 2540/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΠΟΛ. 1215/2018, 1252/2015. 

Απόφαση ΔΕΔ 2507/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ 50% ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 19 Ν. 2859/2000 ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΑΡΘΡΟ 90 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΦΠΑ 355/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ. 

Απόφαση ΔΕΔ 2493/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58Α ΠΑΡ. 1 Ν. 4174/2013 ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Απόφαση ΔΕΔ 2447/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/02.09.2019
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΑΣ- ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ. 

Απόφαση ΔΕΔ 2178/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/23.08.2019
Για την επιβολή προστίμου για την υποχρεωτική απόσυρση κάποιων μοντέλων ΦΗΜ δε συντρέχει διακριτική ευχέρεια, αλλά δέσμια αρμοδιότητα της Φορολογικής Διοίκησης.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Φορολογικό Ημερολόγιο (01/10/2019)
Υποχρεώσεις φορολογουμένων μηνός Οκτωβρίου 2019 

Φορολογικό Ημερολόγιο (01/09/2019)
Υποχρεώσεις φορολογουμένων μηνός Σεπτεμβρίου 2019 

ΕΛΕΓΧΟΥ
Α.1367/26.09.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοια απόφαση και ισχύει.  

Αριθμ. 3219/24.09.2019
Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ). 

Αρ. Πρωτ: ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019/17.09.2019
Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες. 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1123404 ΕΞ 2019/09.09.2019
Συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1126887 ΕΞ 2015/30.9.2015 (ΦΕΚ 2216/Β΄/2015) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την 1065606/7222/ ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951/Β΄) AYO όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ με Α.Φ.Μ. 999717970 και των πελατών-συνδρομητών της για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας». 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Ε.2183/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προκύπτουν σε περίπτωση καταβολής τόκων δανείου (ομολογιακού ή μη) όταν το ποσό του φόρου επανενσωματώνεται προκειμένου ο δικαιούχος να λαμβάνει το συνολικό ποσό των συμβατικών τόκων χωρίς το βάρος της παρακράτησης φόρου (ρήτρα «tax gross-up»). 

Ε.2182/10.10.2019
Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. 

Ε.2181/10.10.2019
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. 

Ε.2172/25.09.2019
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που αφορούν εργαζόμενους ελληνικής θυγατρικής εταιρίας καταβάλλονται από την αλλοδαπή μητρική προς αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρία και επαναχρεώνονται στην ελληνική θυγατρική. 

Ε.2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 

Ε.2162/03.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 60 και 108 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134). 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Αριθμ. οικ.44538/722/04.10.2019
Τροποποίηση της οικ. 17008/307/12-4-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν.3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας / Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ.» (Β΄ 1340) . 

Αριθ. Πρωτ. : 97950 - 30/09/2019
Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου για θέρμανση. 

Αριθμ. 90426/11.09.2019
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8258/Α325/04.09.2019
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.  

Αριθμ. 87701/03.09.2019
Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016». 

Αριθ. Πρωτ. 87524 - 03/09/2019
Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. 

Αριθμ. 245/28.08.2019
Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμ. 114801 ΕΞ 2019/15.10.2019
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.1134214ΕΞ2019/30.09.2019
Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, με τίτλο «Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων (Ε.Υ.Τ.Ε.)» της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και ορισμένων Τελωνείων, με τη δομή και τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091257ΕΞ2019/24-06-2019 (Β΄ 2650 και Β΄ 3041) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

Αρ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1126833 ΕΞ2019/13.09.2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.), καθώς και τη συμπλήρωση αρμοδιότητας του Τμήματος Γ’- Κτιριακών Υποδομών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.. 

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1126703 ΕΞ 2019/13.09.2019
Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2018, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. ε΄ της αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ 2018/28.12.2018 (Β΄6225) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)». 

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1123205 ΕΞ 2019/09.09.2019
Τροποποίηση της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς την συμπλήρωση της καθ' υλην αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (Α.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Α.Α.Δ.Ε. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Ε.2177/03.10.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α'145/30.09.2019). 

Α.1365/30.09.2019
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως ισχύει. 

Α.1347/16.09.2019
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εκδηλώθηκαν στις 10-7-2019 σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την από 21-08-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ε.2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α') και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β' και ΦΕΚ 3404 Β' ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α'). 

Ε.2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β' του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης. 

Ε.2164/06.09.2019
Παροχή Οδηγιών μετά την Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 107/2019 του ΝΣΚ και της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Α.1329/22.08.2019
Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α.1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')». 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Α.1377/07.10.2019
Τροποποίηση της Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β’/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος». 

Ε.2180/04.10.2019
Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. A.1288/18-07-2019 (Β΄3083) Απόφασης Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

Ε.2176/25.09.2019
Οδηγίες για την διακίνηση εμπορευμάτων προς / από την Ελεύθερη Ζώνη - Εφαρμογή της αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-9-18 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 4513/Β/15-10-18 – ΑΔΑ: ΩΠΨΨ46ΜΠ3Ζ-ΗΑ7) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών». 

Ε.2174/24.09.2019
Εφαρμογή της Α.1333/30.08.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 

Ε.2171/23.09.2019
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β'1367) «Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β'544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει» Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129528 ΕΞ 2019/23.09.2019
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων. 

Ε.2170/19.09.2019
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. Α. 1336/27-08-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β'2745) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής»» (ΦΕΚ 3415 Β'/09-09-2019). 

Α.1348/13.09.2019
Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019. 

Ε.2169/12.09.2019
Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών. 

Ε.2168/12.09.2019
Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων. 

Ε.2163/05.09.2019
Εφαρμογή του συστήματος παροχής πληροφόρησης «CLASS» της Ε. Επιτροπής για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων. 

Ε.2161/02.09.2019
Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν. 

Ε.2160/02.09.2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α΄). 

Α.1333/30.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Α.1336/27.08.2019
Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/ 02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β΄) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1115816 ΕΞ 2019/23.08.2019
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων. 

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1115433 ΕΞ2019/22.08.2019
Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σχετικά με την «εμπιστευτικότητα των πληροφοριών». 

Α.1330/21.08.2019
Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών). 

ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αρ. πρωτ.: 30/003/000/4089/17.09.2019
Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 του αμπελοοινικού τομέα. 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Α.1353/19.09.2019
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. 

Α.1352/19.09.2019
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2018 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αριθμ. 2/76040/0025/09.10.2019
Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το ΕλληνικόΔημόσιο. 

Αρ. πρωτοκόλλου: 2/64134/0026/07.10.2019
Παρέχονται οδηγίες για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ). 

ΕΛΤΕ - ΣΛΟΤ
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1875 ΕΞ/01.10.2019
Διακίνηση παρακολούθηση και πώληση άχρηστων αποθεμάτων (ειδών συσκευασίας, άνευ αξίας). 

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1846 ΕΞ / 24.09.2019
Λογιστική αντιμετώπιση της «μετατροπής» ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ, βάσει των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972. 

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1777 ΕΞ / 24.09.2019
Διόρθωση λάθους προηγούμενης περιόδου. 

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1778 ΕΞ / 10.09.2019
Προκαταβολή για αγορά μισθωμένου οικοπέδου και απαιτούμενες προσαρμογές για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 στην σύμβαση μίσθωσης του οικοπέδου στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ Αρ. Πρωτ.: 64179/30.08.2019
Εγκύκλιος - εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής αιτημάτων. 

Αριθμ. 1853/211650/26.08.2019
Κατάργηση της 1493/142299/13.06.2019 υπουργικής απόφασης περί συμπληρωματικών μέτρων για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο (ΦΕΚ 2424/Β΄/20.06.2019). 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. οικ. 64908/3649/26.08.2019
Τροποποίηση της οικ. 48288/2635/2019 υπουργικής απόφασης «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων» (Β’ 2550). 

ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Β2α/οικ. 70504/07.10.2019
Καθορισμός προϋποθέσεων ανάθεσης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής και κοστολόγησης στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

ΕΟΠΥΥ Ap. Πρωτ.:ΔΒ3Α/Φ115/16/οικ.33921/17.09.2019
Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2019. 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Οδηγός Γ.Γ.Π.Σ.
Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων. 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (02/10/2019)
Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας - Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (Ενημέρωση 02-10-2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (11/09/2019)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για: Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2 - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 (Ενημέρωση 11-09-2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (10/09/2019)
Θέματα λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία. 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (06/09/2019)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Α.Α.Δ.Ε.: «eΤΕΠΑΗ/TEPAI» (Ενημέρωση 06-09-2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (04/09/2019)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Α.Α.Δ.Ε.: «Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας» (Τελευταία Ενημέρωση: 4/9/2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (03/09/2019)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Α.Α.Δ.Ε.: «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα». (Ενημέρωση 03-09-2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (03/09/2019)
Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής «Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα». (Ενημέρωση 03-09-2019). 

Οδηγός Α.Α.Δ.Ε. (02/09/2019)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις: «Αποδεικτικό καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου».(Τελευταία Ενημέρωση: 2/9/2019) 

Πίσω στην αρχική 


Ανάπτυξη και φιλοξενία Cybex S.A.