ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
"ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ"

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ "ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ EPΓAΣIAΣ"
Πίσω Aρχική σελίδα

 ΘΕΜΑ:  
Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 2/05.01.2005

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία και τη Θράκη) στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Στην Αθήνα σήμερα 30.12.2004 οι υπογεγραμμένοι:

α) Βασιλάκος Σωτήρης, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. 2/24403/0022/5.5.2004 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

β) Θεοδωρίδης Αντώνης, Πρόεδρος της Ένωσης Μαγείρων και Λοιπού Τεχνικού και Βοηθητικού Προσωπικού Κουζίνας Βορείου Ελλάδος «Η Αναγέννησις», νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της από ………….. εξουσιοδότησης του Δ. Σ. της παραπάνω Ενώσεως.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρακάτω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας:

αρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό το απασχολούμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους χώρους κουζίνας νοσηλευτικών και ευαγών ιδρυμάτων, κλινικών Ι.Κ.Α. και λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων, οίκων ευγηρίας, οικοτροφείων, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης, στα νοσοκομεία, σχολές, λέσχες, κ.λ.π. αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, στις σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και στις σχολές Μαθητείας; Ι.Ε.Κ. κ.λ.π. αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στην περιοχή της Βορείου Ελλάδας (Μακεδονία - Θράκη), το οποίο ανήκει στην ανωτέρω ένωση.

αρθρο 2

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα ρύθμιση μισθωτών, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2003 με βάση την ΔΑ 64/2003, διαμορφώνονται από 1.1.2004 ως εξής:

Α. Αρχιμάγειρος

535,84 ευρώ

Β. Μάγειρος Α΄

464,26 ευρώ

Γ. Μάγειρος Β΄ και Μπουφετζής

434,77 ευρώ

Δ. Λαντζέρης

359,63 ευρώ

αρθρο 3

Σε όλους τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ, πέρα από το βασικό τους μισθό, όπως αυτός προσδιορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα κατά μήνα.

1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Έτη (συμπληρωμένα)

Ποσοστό

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος αυτού λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας. Για όσους υπηρετούσαν κατά την 31.12.1999, πέρα του παραπάνω χρόνου λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας τους που είχε αναγνωρισθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για μισθολογική εξέλιξη.

2. Ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών οριζόμενο σε ποσοστό 26%, που υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας Σ.Σ.Ε. Το επίδομα αυτό αντικαθιστά τα παλιά επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας, τουριστικής εκπαίδευσης κ.λπ. επιδόματα, που προβλέπονταν από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. η ΚΥΑ ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2019/92, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 41 του Ν. 2065/92.

Ειδικά το παραπάνω επίδομα ορίζεται για τους αποφοίτους σχολών ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 30%, για τους αποφοίτους μέσων τουριστικών σχολών ή σχολών της Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό 35% και για τους αποφοίτους ανώτερων τουριστικών σχολών σε ποσοστό 40%.

3. Επίδομα εξομάλυνσης οριζόμενο σε 125,00 Ευρώ μηνιαίως, το οποίο δεν μειώνεται με την αύξηση οποιουδήποτε άλλου επιδόματος ή του βασικού μισθού.

4. Επίδομα συζύγου οριζόμενο σε 35,00 Ευρώ μηνιαίως, που χορηγείται με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/03.

5. Επίδομα τέκνων οριζόμενο ως εξής:

Για το 1ο τέκνο 18.00€

Για το 2ο τέκνο 18,00€

Για το 3ο τέκνο 35,00€

Για το 4ο τέκνο 47,00€

Για κάθε ένα από τα πέντε (5) τέκνα και πάνω 73,00€ το μήνα. Το επίδομα αυτό χορηγείται με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 3205/03.

6. Νοσοκομειακό επίδομα. Στο προσωπικό που υπάγεται στην απόφαση αυτή και υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953 όπως ισχύει και στις ανώτερες σχολές επισκεπτριών και αδελφών νοσοκόμων, καταβάλλεται το ειδικό νοσοκομειακό επίδομα ύψους 146,74 Ευρώ.

7. Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών. Στο προσωπικό του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.

αρθρο 4

Από 1.1.2004 η ειδική παροχή της παρ. 7 του άρθρου 3 της αριθμ. 64/2003 Διαιτητικής Απόφασης καταργείται και διατηρείται ως προσωπική διαφορά σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003.

αρθρο 5

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος.

Α) 2 φόρμες εργασίας κατά έτος.

Β) 2 ζεύγη υποδημάτων εκ καττυμάτων καουτσούκ ή κρεπ και στις γυναίκες επιπλέον ένα ζεύγος παντουφλών ανά έτος.

Γ) Σε όλο το προσωπικό παρέχεται πλήρης τροφή ημερησίως και σε περίπτωση μη χορηγήσεώς της με υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε υποχρεούται αυτός σε καταβολή αντιτίμου ύψους 1,47 € ημερησίως.

αρθρο 6

Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιανδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή 25 εργασίμων ημερών εάν εργάζεται πενθήμερο.

αρθρο 7

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε χορηγείται άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών και θανάτου τριών (3) εργασίμων ημερών για τους Α΄ και Β΄ βαθμού συγγενείς, μετ’ αποδοχών και πέραν της κανονικής άδειας.

αρθρο 8

1) Οι βοηθοί μαγείρου που συμπληρώνουν έξη χρόνια στην ειδικότητα αυτή παίρνουν το βασικό μισθό του μαγείρου.

2) Τον βασικό μισθό του αρχιμαγείρου παίρνει αυτός που θα ορίζεται ως υπεύθυνος αρχιμάγειρας από τον εργοδότη ή αν δεν ορίζεται, ο αρχαιότερος μάγειρος, αλλά μόνον αν έχει συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας βαθμού μαγείρου και μαγείρου τουλάχιστον δώδεκα (12) χρόνια στον ίδιο ή σε διάφορους εργοδότες και εφόσον στον ίδιο εργοδότη ή υπηρεσία υπηρετούν τουλάχιστον τρεις μάγειροι ή βοηθοί μαγείρου με προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) χρόνια.

3) Τον βασικό μισθό του αρχιμαγείρου παίρνουν οι καθηγητές μαγειρικής τέχνης στις σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.

4) Στον μάγειρα που ασκεί καθήκοντα αρχιμάγειρα, καταβάλλεται ο μισθός του αρχιμάγειρα και για όσον χρόνο θα ασκεί τέτοια καθήκοντα και εφόσον υπηρετούν στον ίδιο εργοδότη τρεις τουλάχιστον μάγειροι ή βοηθοί μαγείρου.

αρθρο 9

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για τους εργαζόμενους που υπάγονται σε αυτήν, καταργείται κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε ή Διαιτητική Απόφαση ή διάταξη νόμου, ή Προεδρικό Διάταγμα ή Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 1 της παρούσας.

αρθρο 10

Στο προσωπικό του άρθρου 1 της ανωτέρω Σ.Σ.Ε., στους οποίους δεν έχει καταβληθεί οικογενειακή παροχή, επεκτείνεται και έχει εφαρμογή η αριθμ.2/3013/0022/20.1.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής». Ειδικά η πρώτη δόση θα καταβληθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών (2) από την υπογραφή της παρούσης.

αρθρο 11

Τυχόν καταβαλλόμενες κατά την 31.12.2003 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση με τις αποδοχές της παρούσας, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση νέων αποδοχών ή απολαβών.

αρθρο 12

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2004.

       Εκτύπωση σελίδας
Πίσω Αρχή Aρχική σελίδα


ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 22. ΤΗΛ. 210 3217721, 210 3310096, 210 3240557, FAX: 210 3216671